Společnost HIGH-TECH SYSTEMS & SOFTWARE SRL, se sídlem v Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi, č. 25A, Sektor 1, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu Bucuresti pod č. J40/4847/2012, DIČ RO 30126940 („HTSS” nebo „Společnost”) je vlastníkem a vývojářem webu https://www.htss.ro/ („Web site”), ke kterému lze přistupovat prostřednictvím prohlížeče z plochy počítače, notebooku, mobilního telefonu nebo jiných elektronických zařízení a který umožňuje propagovat HTSS v souladu se zákonem, řešení Dataklas a Služby Společnosti.

Web stránka umožňuje zainteresovaným osobám (“Uživatel“) zjistit informace o HTSS, o partnerech HTSS, konzultovat řešení a služby nabízené Společností a využívat obsah zveřejněný Společností na Stránkách.

 

  1. DEFINICE

 

1.1.DATAKLAS: řada řešení, které HTSS nabízí k prodeji Uživatelům, aby si je mohli zakoupit. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit řadu řešení přidáním nových řešení nebo odstraněním některých stávajících ze Stránky.

1.2. SLUŽBY: služby, které může HTSS poskytovat Uživatelům. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit nabízené služby přidáním nových služeb nebo odstraněním některých stávajících ze Stránky.

1.3. UŽIVATEL: jakákoli fyzická osoba, která přistupuje na Web stránku za účelem konzultace a vyjádření své možnosti/nákupu řešení Dataklas a Služby společnosti, vlastním jménem nebo jako zástupce právnické osoby.

1.4. PARTNER: oprávněná právnická nebo fyzická osoba nebo která má jinou formu povolení organizace, smluvní partner HTSS, přičemž údaje o ní jsou zobrazeny ve vyhrazené sekci.

1.5. OSOBNÍ ÚDAJE: jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („dotčená osoba“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační prvek, jako je jméno, identifikační číslo, adresa, online identifikátor nebo jeden či více konkrétních prvků, na jeho fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( „GDPR“).

1.6. OBSAH: (a) veškeré informace na Web Stránce, které lze navštívit, prohlížet nebo jinak zpřístupnit pomocí elektronického zařízení; (b) obsah jakéhokoli e-mailu zaslaného Uživateli zaměstnancem nebo spolupracovníkem v souvislosti se Stránkou a vše, co z toho vyplývá, elektronickými prostředky a/nebo jinými dostupnými prostředky komunikace; (c) jakékoli informace sdělené Uživateli jakýmkoli způsobem zaměstnancem nebo spolupracovníkem HTSS v souladu s kontaktními údaji poskytnutými Uživatelem; (d) informace týkající se řešení Dataklas a Služby; (f) údaje týkající se HTSS, Web Stránky nebo jiná jejich privilegovaná data.

 

1.7.NEWSLETTER: elektronické prostředky (e-mail), prostřednictvím kterých HTSS pravidelně informuje Uživatele o řešeních Dataklas a službách HTSS. Uživatelé se mohou kdykoli přihlásit k odběru Newsletteru vyplněním e-mailové adresy do příslušného pole a stisknutím tlačítka „Přihlásit se k odběru“. Přihlášení uživatelé se mohou kdykoli odhlásit pomocí funkce odhlášení na konci každého e-mailu.

 

  1. PROHLÁŠENÍ A OMEZENÍ

2.1. Přístup na Web Stránku a používání této stránky znamená, že uživatel bere na vědomí a přijímá tyto podmínky (dále jen „ Obchodní podmínky“).

2.2. HTSS bude na Stránce neustále a správně aktualizovat údaje týkající se řešení Dataklas a Služeb, jakož i jakékoli další informace, které považuje za nezbytné nebo užitečné.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že HTSS má právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit obsah Stránky a že HTSS nemůže nést odpovědnost za škody způsobené v důsledku takové úpravy.

2.4. Uživatelé budou mít trvalý přístup k podmínkám používání stránek, aby je mohli kdykoli konzultovat. Uživatelé mají povinnost neustále přistupovat a ověřovat obsah tohoto dokumentu, přičemž platnou verzí tohoto dokumentu je verze zveřejněná na Stránkách v den, kdy se Uživatel nahlásí.

2.5. HTSS prohlašuje, že má všechna oprávnění, schválení, kvalifikaci a zkušenosti nezbytné pro správu Stránky, jakož i pro prezentaci a prodej řešení Dataklas a Služeb.

2.6. Stránka nesmí být za žádných okolností používáná k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nebude žádným způsobem zasahovat do Stránky aby prováděl neoprávněné úpravy/změny. Jakýkoli takový zásah představuje porušení platných občanskoprávních a trestních ustanovení a Uživatel nese plnou odpovědnost za způsobené škody.

2.7. Stránka může odkazovat na subdomény/jiné webové stránky HTSS nebo jejích Partnerů/externí stránky, přičemž Uživatel má povinnost zkontrolovat a seznámit se se zásadami platnými pro tyto subdomény, webové stránky.

2.8. Uživatel bere na vědomí, že HTSS nemá žádnou povinnost ověřovat, jednat a nenese odpovědnost za:

Ø  správnost nebo pravdivost údajů přenášených Uživatelem, který přistupuje na Stránku a/nebo vyjadřuje možnost zakoupit řešení Dataklas a Služby;

Ø  obsah, ke kterému má uživatel přístup prostřednictvím Stránky;

Ø  vlivu Stránky a řešení Dataklas a Služeb na Uživatele;

Ø  interpretaci nebo používání obsahu Stránek a/nebo řešení Služeb a Dataklas Uživatelem;

Ø  akce provedené Uživatelem v důsledku přístupu k obsahu na Stránkách nebo v důsledku používání řešení Dataklas a Služeb;

Ø  obsah nebo přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost nebo slušnost materiálů/informací, které lze nalézt na odkazech, které odkazují na jiné stránky Webu.

2.9. HTSS může bez jakéhokoli dalšího upozornění nebo formalit a bez toho, že by to vyžadovalo vysvětlení svého postoje, pozastavit nebo zablokovat přístup Uživatele k obsahu Web Stránky nebo jakékoli části tohoto obsahu nebo zastavit zasílání Newsletteru, aniž by Uživateli dlužila jakékoli vysvětlení nebo kompenzace.

2.10.        Stránka je zpřístupněna Uživatelům „tak, jak je“, „se všemi vadami“ a „jak je k dispozici“. Společnost výslovně ani implicitně neručí za Webovou Stránku nebo řešení Dataklas a Služby. Nabízené řešení Dataklas a Služby nemají žádnou záruku, a nedávají právo na žádnou záruku včetně jakýchkoli záruk prodejnosti, uspokojivé kvality, přesnosti pro konkrétní účel nebo potřebu. HTSS nezaručuje, že výsledek, který lze získat používáním řešení Dataklas a Služeb, bude splňovat požadavky Uživatele.

2.11.        HTSS nepřebírá žádnou odpovědnost za přerušení provozu Stránky za účelem vylepšení, udržení optimálního stavu provozu, výpadek provozu internetu nebo jiné situace, ve kterých nelze na Stránku přistupovat z důvodu technických chyb, které nejsou pod kontrolou Společnosti.

2.12.        HTSS nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné škody vyplývající z používání nebo nemožnosti používat Web Stránku.

 

III.    OSOBNÍ ÚDAJE                                               

3.1. Jakékoli zpracování osobních údajů Uživatele probíha v souladu s platnými právními ustanoveními, způsobem a prostředky uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

  1. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

4.1. Obsah Webu Stránky, včetně, ale bez omezení na text, loga, stylizovaná znázornění, tlačítka, komerční symboly, statické obrázky, dynamické obrázky, multimediální obsah, software a další data, jak je definováno v části definice výše, je a zůstává majetkem HTSS a/nebo Partnerů a je chráněn zákonem č. 8/1996 o právu autorském a právech souvisejících, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 84/1998 o zeměpisných značkách a označeních, ve znění pozdějších změn a doplňků a zákona č. 129/1992 o průmyslových vzorech a nákresy, znovu zveřejněné, jakož i Bernskou úmluvou a směrnicí EU 2019/790 o autorském právu a právech souvisejících na jednotném digitálním trhu, jakož i jakýmkoli jiným vnitrostátním a evropským ustanovením, které zajišťuje ochranu práv duševního vlastnictví a autorských práv.

4.2. Uživateli není dovoleno kopírovat, distribuovat, publikovat, převádět na sebe nebo na třetí strany, upravovat a/nebo jinak měnit, používat, odkazovat na ně, vystavovat, zasahovat, manipulovat, rozebírat, provádět reverzní kompilace, provádět reverzní inženýrské činnosti, extrahovat, nahrazenet, vytvářet odvozená díla nebo jakékoli jiné podobné akce na podsestavách/vestavěných programech/softwaru nebo Obsahu, obecně zahrnutí jakéhokoli Obsahu mimo stránky, odstranění znaků, které označují autorská práva HTSS a/nebo Partnerů na Obsahu, jakož i účast na převodu, prodeji, distribuci materiálů vytvořených reprodukcí, úpravou nebo zobrazením obsahu, s výjimkou výslovného písemného souhlasu HTSS a/nebo Partnerů.

4.3. Je zakázáno jakékoli použití obsahu pro jiné účely, než jsou zde výslovně povolené. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že jakékoli použití Obsahu pro jiné účely, než které jsou povoleny tímto dokumentem, je porušením příslušných právních ustanovení a zakládá občanskoprávní, přestupkovou a/nebo trestní odpovědnost.

4.4. V případě identifikace některé z výše uvedených jednání bude Uživatel moci kontaktovat HTSS na e-mailové adrese: office@htss.ro.

 

  1. DŮVĚRNOST

5.1. HTSS zachová důvěrnost veškerých informací, které obdrží. Zpřístupnění poskytnutých informací může být provedeno pouze za podmínek uvedených v těchto Obchodních Podmínkách.

5.2. Uživatel neučiní žádné veřejné prohlášení, propagaci, tiskovou zprávu nebo jakékoli jiné zveřejnění třetím stranám ohledně Stránky a smluvního vztahu s HTSS bez jeho předchozího písemného souhlasu.

5.3. Přenosem informací nebo materiálů prostřednictvím Stránky, HTSS využívá neomezený a neodvolatelný přístup a také právo takové materiály nebo informace používat, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, přenášet a distribuovat. Uživatel také souhlasí s tím, že HTSS může ve svém vlastním zájmu volně používat tyto informace, nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které odeslal prostřednictvím Stránky. HTSS nebude podléhat závazkům ohledně důvěrnosti zasílaných informací, pokud platná legislativa nestanoví v tomto ohledu jiné specifikace.

 

  1. VYŠŠÍ MOC A NÁHODNÁ UDÁLOST

6.1. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění nebo prodlení s plněním převzatých závazků, pokud příslušné nesplnění nebo zpoždění bylo způsobeno případem vyšší moci nebo náhodným případem, pokud byly splněny podmínky uvedené v čl. 1351 Občanského zákoníku.

6.2. Strana, která se odvolává na vyšší moc nebo náhodnou událost, je povinna písemně informovat druhou Stranu nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne začátku události vyšší moci nebo náhodné události nebo ode dne obdržení dokladu potvrzujícího existence vyšší moci od Rumunské obchodní a průmyslové komory nebo od jiných příslušných orgánů a je povinen přijmout nezbytná opatření k omezení jejích účinků pouze v případě, že tato opatření nejsou příliš nákladná.

6.3. Strana, která se dovolává vyšší moci nebo náhodné události, rovněž oznámí druhé Straně ukončení případu vyšší moci nebo náhodné události do pěti (5) dnů od ukončení.

6.4. Trvá-li vyšší moc nebo náhodná událost déle než 15 kalendářních dnů, může kterákoli ze smluvních stran vypovědět Smlouvu písemným oznámením adresovaným druhé smluvní straně, a to bez zásahu soudu a bez jakékoli povinnosti náhrady v tomto případě.

 

VII.  POUŽITELNÝ ZAKON A ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1. Používání Stránky a nákup řešení Dataklas a Služeb se řídí rumunským právem, které je v případě potřeby doplněno o platnou evropskou legislativu.

7.2. Jakýkoli spor vyplývající z používání stránek bude vyřešen smírnou cestou, doloženou dokumenty. Pokud se strany nedohodnou, nejpozději do 60 dnů od zahájení bude spor definitivně vyřešen příslušnými rumunskými soudy v sídle HTSS.

7.3. Uživatelé jako spotřebitelé se nemohou vzdát svých práv, která jim přiznává zákon. Jakékoli smluvní doložky, které odstraňují nebo omezují práva přiznaná zákonem spotřebitelům, na ně nebudou mít žádný vliv.

 

VIII.      PODVOD

JAKÝKOLI POKUS O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM JINÝCH UŽIVATELŮ NEBO O ÚPRAVU OBSAHU STRÁNEK ČI O OVLIVNĚNÍ VÝKONU SERVERU, NA KTERÉM STRÁNKY PROVOZUJÍ, BUDOU POVAŽOVÁNY ZA POKUS O PODVOD A VEDE K ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ PROTI TOMU NEBO TĚM, KTEŘÍ SE O TO POKUSILI.