Společnost HIGH-TECH SYSTEMS & SOFT WARE SRL, se sídlem v Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi, č. 25A, Sektor 1, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu Bucuresti pod č. J40/4847/2012, DIČ RO 30126940 („HTSS” nebo „Společnost”) je vlastníkem a vývojářem webu https://www.htss.ro/ („Web site”), ke kterému lze přistupovat prostřednictvím prohlížeče z plochy počítače, notebooku, mobilního telefonu nebo jiných elektronických zařízení.

Web Stránka umožňuje zainteresovaným osobám (“Dotčená osoba“) zjistit informace o HTSS, o partnerech HTSS, konzultovat řešení a služby nabízené Společností a využívat obsah zveřejněný Společností na Stránce.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ O SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Přístup na stránky a jejich používání představuje váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů podle podmínek těchto Zásad ochrany osobních údajů a souvisejících Obchodních podmínek.

1.2. Tento dokument má za cíl podrobně popsat způsob, jakým jsou vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány, a vaše práva s nimi související.

1.3. Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a souvisejícími Obchodnímí podmínkami a ustanoveními, nebudete moci využívat nabízená řešení Dataklas a Služby, respektive nebudete moci pokračovat v procházení Stránky.

1.4. Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá a zajišťujeme, aby shromažďované a zpracovávané osobní údaje byly uchovávány v bezpečí a nebyly používány k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto dokumentu nebo dohodnuté stranami.

1.5. Tento účel může podle potřeby zahrnovat následující:

a.    Prohlížení Stránky;

b.   Proces náboru;

c.    Žádosti Dotčených osob;

d.   Iniciace a rozvoj smluvních vztahů;

e.    Obchodní sdělení (reklama, marketing, sdělení, newsletter), je-li relevantní.

1.6. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou doplněny ustanoveními dokumentu „Obchobní podmínky”.

 

II. DEFINICE POJMŮ

2.1. OSOBNÍ ÚDAJE“/”ÚDAJE “– jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační prvek, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo jeden či více konkrétních prvků, na jeho fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( „GDPR“).                   

2.2. „OPERÁTOR” – Společnost HIGH-TECH SYSTEMS & SOFTWARE SRL, se sídlem v Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi, č. 25A, Sektor 1, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu Bucuresti pod č. J40/4847/2012, DIČ RO 30126940 („HTSS” nebo „Společnost”) je vlastníkem a vývojářem webu https://www.htss.ro/ („Web site”), která shromažďuje a zpracovává osobní údaje patřící subjektu údajů, který je provozovatelem osobních údajů ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (” GDPR “).

2.3. „DOTČENA OSOBA” – fyzická osoba, která přistupuje na stránky HTSS a/nebo která si přeje vstoupit do smluvního vztahu s HTSS, podléhající zpracování osobních údajů.

2.4. „DATAKLAS” –  řada řešení, které HTSS nabízí k prodeji Uživatelům, aby si je mohli následně zakoupit.

2.5. „SLUŽBY”: služby, které může HTSS poskytovat Uživatelům.

III. TYPY SBÍRANÝCH A ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. JEDNODUCHÝ PŘÍSTUP NA STRÁNKU NEVEDE KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ALE ÚDAJE JE MOŽNÉ ZÍSKAT AUTOMATICKY, Z KATEGORIE UVEDENÝCH NÍŽE V BODU 3.4, BEZ TOHO ABY BYLI SPOJENÉ S ČLOVĚKEM. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SBÍRÁME A ZPRACOVÁVÁME, JSOU JEJICH EFEKT VAŠE DOBROVOLNÉ KOMUNIKACE.

3.2. Provozovatel shromažďuje, eviduje, zpracovává, archivuje a nakonec maže osobní údaje Dotčené osoby, jak je uvedeno v čl. IV.

3.3. Údaje uvedené v čl. 3.2 mohou být zcela/částečně předány třetím stranám za účelem dosažení účelu zpracování.

3.4. Vzhledem k tomu, že přístup na Stránku probíhá online, softwarová aplikace (internetový prohlížeč) na zařízeních používaných Uživateli automaticky sděluje Provozovateli jeden, více nebo všechny z následujících údajů:

  • typ a verze softwarové aplikace (internetový prohlížeč);
  • IP adresy;
  • typ zařízení použitého pro přístup k platformě;
  • datum a čas přístupu;
  • adresa;
  • doménové jméno;
  • hostitel domény.

 

IV. KATEGORIE ZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Prohlížení Web stránky:

a.      Přístup na stránky zahrnuje použití souborů cookie k automatickému shromažďování technických informací od těch, které jsou uvedeny v bodě 3.4.

b.      Účelem používání cookies je zlepšit zážitek z prohlížení, poskytovat individualizovaný obsah a přizpůsobený zájmům a preferencím Dotčené osoby.

c.      V důsledku toho, v rozsahu, v jakém jste souhlasili s používáním souborů cookie, je budeme používat, abychom vám poskytli personalizované a relevantní procházení naší webové stránky.

d.      Pro více informací o používání cookies můžete konzultovat Zásady používání souborů cookie.

 

4.2. Proces náboru:

Pokud se rozhodnete ucházet se o práci prostřednictvím Stránky, jako kandidát, HTSS zpracovává vaše osobní údaje za účelem provádění konkrétních náborových činností pro určitá volná pracovní místa v rámci HTSS, existující nebo která budou v daný okamžik dostupná.

Zpracování Vašich údajů pro tento účel je založeno na krocích na Vaši žádost pro uspořádání pracovního pohovoru, respektive pro uzavření pracovní smlouvy. Poskytnutí vašich údajů pro tento účel je dobrovolné. Odmítnutí poskytnout údaje může mít za následek, že vás HTSS nebude moci vzít v úvahu v procesu náboru na různé pozice.

 

Účel

Nábor

 

Kategorie zpracovávaných dat

Údaje zaslané prostřednictvím speciálního formuláře v sekci Nábor a informace obsažené v životopise, jakož i v dalších dokumentech zaslaných uchazečem, jako jsou: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, odborná praxe, preference, údaje o vzdělání, kvalifikaci atd.

 

Právní základ

Uzavření

 

Doba trvaní

Během náborového řízení

 

Účel

Uložení životopisu a přiložených dokumentů po skončení náborového procesu nebo mimo náborového procesu

 

Kategorie zpracovávaných dat

Údaje obsažené v životopise, jakož i v dalších dokumentech zaslaných uchazečem, jako jsou: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, odborná praxe, preference, údaje o vzdělání, kvalifikace, informace poskytnuté během pohovor, výsledky případných testů atd.

 

Právní základ

Souhlas

 

Doba trvaní

2 roky od ukončení náborového řízení


4.3.
Uživatelské požadavky:

V návaznosti na korespondenci zaslanou prostřednictvím vyhrazeného formuláře dostupného na Stránce, abychom mohli vyřešit a zodpovědět vaše dotazy, stížnosti nebo požadavky, budeme zpracovávat vaše osobní údaje podle účelu a důvodu uvedeného níže.

 

 

Účel Kategorie zpracovávaných dat Právní základ Doba trvaní
Odesílání požadavků Uživatelů prostřednictvím vyhrazeného formuláře Název společnosti, jméno, jméno zástupce společnosti, pozice, e-mailová adresa, telefon, obor podnikání Uzavření a/nebo výkon smlouvy 3 roky ode dne odeslání odpovědi

 

4.4. Obchodní sdělení:

 

Účel Kategorie zpracovávaných dat Právní základ Doba trvaní
Obchodní sdělení Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Souhlas Po dobu existence souhlasu

 

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSTUPCU

5.1.   K dosažení výše popsaných účelů může HTSS využít služeb několika smluvních partnerů. Mají kvalitu zmocněných osob, a mohou jim být poskytnuty vaše osobní údaje k využití v rámci závazků, které vůči HTSS převzali. Osobní údaje, které zpřístupňujeme oprávněným osobám, jsou omezeny na minimum osobních údajů, které je nezbytné pro poskytování těchto služeb a žádáme je, aby osobní údaje nepoužívaly k jinému účelu. Snažíme se zajistit, aby všechny subjekty, se kterými spolupracujeme, uchovávaly vaše osobní údaje bezpečným a bezpečným způsobem.

5.2.   Výše uvedené osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo předány třetím stranám a v následujících situacích: (i) orgány veřejné moci, auditoři nebo instituce s pravomocemi provádět inspekce a kontroly činnosti a majetku HTSS, požadující od HTSS poskytnutí informací , na základě zákonných povinností posledně jmenovaného. Těmito orgány veřejné moci nebo institucemi mohou být Národní úřad pro dohled nad zpracováním osobních údajů, Inspektorát práce, policie, Úřad pro ochranu spotřebitele, Národní agentura pro fiskální správu; (ii) pro splnění zákonných požadavků nebo pro ochranu práv a majetku naší společnosti nebo jiných subjektů či osob, jako jsou soudy; (iii) nabyvatelé třetích stran, pokud by činnost HTSS byla převedena (zcela nebo zčásti) a údaje subjektů údajů by byly součástí aktiv, která jsou předmětem takové transakce.

5.3.   Osoby a subjekty, kterým můžeme osobní údaje předávat, jsou následující:

a)      Pro účely procházení Webové stránky a pro účely související s používáním souborů cookie můžeme osobní údaje předávat poskytovatelům analytických služeb a vyhledávačům za účelem poskytování služeb údržby našich stránek;

b)     Pro přímou marketingovou komunikaci můžeme osobní údaje předávat reklamním a marketingovým agenturám, které provádějí komunikaci naším jménem.

VI. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ                           

6.1.    V rámci výše popsaných operací mohou být vaše osobní údaje předávány do zahraničí do zemí Evropské unie („EU“) nebo Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

6.2.    Tímto vás informujeme, že jakýkoli převod uskutečněný společností HTSS do členského státu EU nebo EHP bude v souladu s právními požadavky stanovenými v GDPR.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI DOTČENÉ OSOBY

7.1.    Uživatelé znají obecná práva, která mají jako subjekty údajů podle právních předpisů o zpracování osobních údajů, respektive: právo na informace a přístup k osobním údajům; právo na opravu nebo vymazání údajů; právo požadovat omezení zpracování údajů; právo na přenositelnost údajů; právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají; právo obrátit se na soud a  Národní úřad pro dozor nad zpracováním osobních údajů.

7.2.    Uživatelé si jsou vědomi toho, že výše uvedená práva nejsou absolutními právy, a berou na vědomí, že existuje možnost, že určité údaje použité k dosažení účelu nemohou být vymazány (například osobní údaje, u kterých existuje povinnost hlásit úřadům nebo u kterých existuje je povinnost skladovat).

7.3.    Uživatelé mají následující povinnosti:

Ø  poskytovat pravdivé, přesné a úplné údaje, v souladu s existujícím formulářem na Stránce, jakož i v souladu s požadavky HTSS. Pokud poskytnuté údaje nejsou pravdivé, přesné a úplné nebo se změnily, je Uživatel povinen informovat Provozovatele, a to prostřednictvím Stránek nebo e-mailem na adrese office@htss.ro o této skutečnosti a poskytnout správné informace v co nejkratším čase;

Ø  v případě potřeby zajistit aktualizaci údajů;

Ø  nezveřejňovat obscénní, pomlouvačné, výhružné nebo zlomyslné informace, recenze a hodnocení vůči Provozovateli, jeho zaměstnancům/spolupracovníkům, ani žádné materiály či informace zakázané platnými právními předpisy.

7.4.    V případě porušení povinností ze strany Uživatelů má Provozovatel právo učinit veškerá zákonná opatření k zajištění návratu k předchozímu stavu (smazání informací zveřejněných Uživatelem, zablokování přístupu na Stránky apod.), jakož i jako stíhání Dotčené osoby.

VIII.  VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.  Některá Údaje mohou být uloženy po dobu nezbytnou k dosažení účelu. Existuje možnost uložení určitých údajů a následné plnění účelu, pro který byly shromážděny, za účelem plnění našich zákonných povinností, řešení sporů atd.

8.2.  Jakmile uplyne výše uvedená doba zpracování a společnost HTSS již nebude mít zákonné nebo legitimní důvody pro zpracování vašich osobních údajů, budou údaje vymazány v souladu s jejími postupy, které mohou zahrnovat jejich archivaci, anonymizaci nebo zničení.

IX. ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit v důsledku legislativních změn nebo změn v HTSS nebo na Stránce;

9.2. Upravené/aktualizované Zásady ochrany osobních údajů budou zveřejněny na Stránkách a nabudou účinnosti okamžikem zveřejnění a budou tak k dispozici Dotčené osobě;

9.3. Pokračováním v používání Stránky Uživatele souhlasí s novými ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů za předpokladu, že si je přečetli.

Pokud uživatelé nebudou souhlasit s jedním nebo více současnými nebo budoucími ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů, nebudou mít přístup ke Stránkám a implicitně k jejich obsahu.